Normatív étkezési térítési díjkedvezmény igénylése 2020/2021. tanév

TÁJÉKOZTATÓ
A NORMATÍV ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNY IGÉNYLÉSÉHEZ

A KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

8. sz. melléklet valamennyi kérelem esetén, továbbá

az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igényléséhez a 8. sz. mellékleten bejelölt, kérelmezett jogcím megállapításához csatolni kell:

▪ a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági döntés (határozat) eredeti példányát vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolatát a nem kerületi lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek.

A kedvezmény mértéke:    az iskola 1-8. évfolyamán a térítési díj 100%-a

▪ tartós beteg vagy fogyatékos vagy sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló – MÁK vagy más pénzintézeti kifizetőhely pl.: BM, HM – által kiállítotthatározat eredeti példányát vagy 3 hónapnál nem régebbi másolatát, ennek hiányában

» tartós betegség esetén az eredeti szakorvosi igazolást vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolatát

»fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság eredeti szakvéleményét vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolatát

A kedvezmény mértéke:  a térítési díj 50%-a.

▪ három vagy több gyermekes szülőknek a 8. mellékleten megtalálható nyilatkozatot is ki kell tölteni a gyermekek számáról

A kedvezmény mértéke:  a térítési díj 50%-a.

▪ a nevelésbe vett, utógondozói ellátásban részesülő gyermeknél az eredeti (gyám)hatósági határozat vagy 3 hónapnál nem régebbi hatósági határozat másolatát és a 9-es mellékletet – igazolást – kell csatolni

A kedvezmény mértéke: a térítési díj 100%-a.

Egyéb tudnivalók:

A kérelmező egy nyilatkozatot nyújt be, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után azonos jogcímen igényli az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetést.

A kérelem adataiban (gyermekek számában) történt valamennyi változást a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.

Ha a gyermek ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre is jogosult, számára az ingyenes étkezésre való jogosultságot kell megállapítani.

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen adható. Nem vehető igénybe a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén, az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és a térítésidíj-fizetési mentesség a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, legkorábban az ellátás igénybevételének első napjától illeti meg a kötelezettet.

Jogosultságot megalapozó feltétel kitétele esetén, az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és a térítésidíj-fizetési mentesség az azok igénybevételére jogosító feltétel fennállásának bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a kötelezettet.

Fentiekről a 328/2011. (XII. 29.) számú –  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló – Kormányrendeletből  tájékozódhat.

Erzsébet tábor

Tisztelt Szülők!

Intézményünk – megfelelő létszámú jelentkező esetén – pályázatot nyújt be a Napközi Erzsébet-táborba  2020. augusztus  24-28-ig.  A tábor helyszíne: Dr. Papp Simon Általános Iskola

Tervezett programok: manuális foglalkozások, sportprogramok, csapatépítő játékok.  Nyertes pályázat esetén a tábor költéségét a pályázatból finanszírozzuk.

 Önköltség a teljes időszakra: 500 Ft/fő.

A pályázat benyújtásához a következő dokumentumokra van szükség:

Egészségügyi nyilatkozat

Szülői nyilatkozat

Segédűrlap gyermek részére

Szülői segédlet

A kitöltendő dokumentumokat az iskola portáján is átveheti, vagy a honlapról letöltheti.

Jelentkezés esetén a dokumentumokat legkésőbb 2020. június 15. (hétfő) reggel 9 óráig kérjük  leadni az iskola portáján vagy elektronikusan (aláírás után szkennelve) az iskola.gellenhaza@gmail.com  címre elküldeni.

További információt az Erzsébet-tábor oldalán vagy a 0692-566-004 iskolai telefonszámon kaphat.

 Gellénháza, 2020. június 10.                                              Horváth László

                                                                                                intézményvezető